A BIZOTTSÁG KÖZZÉTETTE A CLP RENDELET FELÜLVIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ JAVASLATÁT ÉS A KAPCSOLÓDÓ HATÁSVIZSGÁLATOT

forrás: https://www.nnk.gov.hu/index.php/kbkhf-hirek/129-kbkhf-hirek/1841-a-bizottsag-kozzetette-a-clp-rendelet-felulvizsgalatara-vonatkozo-javaslatat-es-a-kapcsolodo-hatasvizsgalatot

Az Európai Bizottság 2022. december 19-én közzétette javaslatát a vegyi anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan. A felülvizsgálat az EU-s vegyianyag stratégia célkitűzéseinek megvalósítására, és a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályokat érintő alkalmassági vizsgálatok (úgynevezett ’Fitness Checks’) során azonosított aggályok kezelésére korlátozódott, és figyelembe veszi a CLP módosításainak az emberi egészség és a környezet védelmére, valamint a belső piac működésére gyakorolt lehetséges hatásainak alapos értékelését.

A felülvizsgálat kapcsán a hatóságokkal, uniós ügynökségekkel, cégekkel és ipari szövetségekkel, nem kormányzati és más szervezetekkel folytatott konzultációk alapján készült hatásvizsgálat, így a CLP rendelet hatályos verziójának elemzése és az érdekelt felek észrevételei alapján született meg a lehetséges intézkedések átfogó listája. A Bizottság a hatásvizsgálat eredményei alapján választotta ki a legjobbnak ítélt szakpolitikai lehetőségeket, hogy azok a lehető legnagyobb egészségügyi és környezeti haszonnal járjanak, korlátozott negatív gazdasági hatások mellett.

A felülvizsgálat a következő főbb elemeket foglalja magában:

A módosítások első csoportja olyan intézkedésekből áll, amelyek célja a vegyi anyagok jelentette veszélyek átfogó azonosításának és osztályozásának biztosítása.

 • A felhatalmazáson alapuló jogi aktussal bevezetendő új veszélyességi osztályokat érintő harmonizált osztályozás prioritást élvez majd: ezek az endokrin rendszert károsító (ED), perzisztens, bioakkumulatív és toxikus (PBT), nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB), perzisztens, mobilis és mérgező (PMT), nagyon perzisztens és nagyon mobilis (vPvM) veszélyességi osztályok.
 • A Bizottságnak több harmonizált osztályozási és címkézési dosszié finanszírozására, valamint ilyen dossziék benyújtásának kezdeményezésére is lesz lehetősége.
 • Javul az anyagok osztályozása:
 • Megismerhetővé válnak az ugyanazon anyagokra az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) felé bejelentett osztályozásokban mutatkozó eltérések okai.
 • Nyilvánossá válik a bejelentők listája.
 • Fontos követelmény lesz a bejelentések frissítése is.

A tervezett intézkedések hozzájárulnak továbbá az átláthatóság további javításához, és növelik a harmonizált osztályozási és címkézési (CLH) javaslatok kiszámíthatóságát is.

A második módosításcsomag a veszélyekkel kapcsolatos kommunikáció javítását szolgáló, egymást kiegészítő intézkedésekből áll.

 • Kötelező formai előírások kerülnek bevezetésre a címkék vonatkozásában.
 • A vegyi anyagok újratölthető tartályokban történő értékesítése a kevésbé súlyos veszélyeket hordozó anyagokra korlátozódik majd.
 • Létrejönnek a digitális címkézés általános keretei.
 • A kihajtható címkék szélesebb körű használata válik megengedetté.
 • További mentességek kerülnek bevezetésre a fogyasztóknak szánt, ömlesztett formában, például üzemanyagként és igen kis kiszerelésben, például íróeszközökben értékesített vegyi anyagok esetében.

Végül, a módosítások harmadik csoportja a CLP-rendelkezések hiányosságainak és bizonytalanságainak kezelését érinti.

 • Rendelkezések kerülnek bevezetésre a távértékesítésre vonatkozóan, beleértve az online értékesítést is, és egyértelműen tisztázzák az összes érintett szereplő felelősségeit.
 • Az online piacterek szolgáltatói úgy alakíthatják ki online felületeiket, hogy a szállítók eleget tehessenek a termékbiztonsági tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségeiknek.
 • Pontosításra kerülnek a méregközpontok felé történő bejelentésre vonatkozó rendelkezések.

A felülvizsgálat folyamatának következő lépéseiben a tervezetet rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell jóváhagynia.

További információk:

Az Európai Bizottság CLP rendelet felülvizsgálatáról szóló weboldala

Az EU vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiája