A kémiai biztonság hatósági ellenőrzése

forrás: https://www.biztonsagiadatlap.hu/kemiai-biztonsag-hatosagi-ellenorzese/

REACH és a CLP betartásának hatósági ellenőrzését végzi, és a rendelkezések megsértése esetén hatáskörében eljár

 • az egészségügyi államigazgatási szerv (a közegészségügy szempontjából történő  megfelelőség tekintetében (Nemzeti Népegészségügyi Központ – NNK)
 • a környezetvédelmi hatóság (a környezetvédelem vonatkozásában)
 • a munkavédelmi hatóság (a munkavédelem (munkabiztonság és munkaegészségügy) körében)
 • a tűzvédelmi hatóság (a tűzvédelem szempontjából)
 • a fogyasztóvédelmi hatóság (a tárolás szabályai tekintetében, ha azok megsértése a  fogyasztó biztonságát, egészségét, testi épségét sérti vagy veszélyezteti, továbbá a csomagolás, zárás szabályainak fogyasztóval szembeni megsértése esetén az Fgytv. és a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény szabályai szerint; valamint a fogyasztókkal  szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. §-ának a) pontjában meghatározott fogyasztó számára forgalmazott termék feliratozása (címkézése), egyéb jelölése, a használati utasítás, továbbá a reklámozás tekintetében az Fttv. szabályai szerint)

Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzéskor tapasztalt szabálytalanságok esetén elrendelheti

 • a gyártás korlátozását,
 • a tevékenység meghatározott időpontig vagy feltétel teljesítéséig történő megtiltását, vagy
 • bírság alkalmazását.

Az egészségügyi államigazgatási szerv a REACH-ben, a CLP-ben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, valamint a végrehajtásáról rendelkező jogszabályokban foglalt, a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 20 millió forintig terjedő kémiai terhelési bírságot szabhat ki.

A bírság konkrét összegét az eset összes körülményeire – így különösen az emberi egészség, illetőleg a környezet sérelmének, illetve a veszélyeztetésének mértékére, a jogsértő magatartás időtartamára, esetleges ismételt tanúsítására, valamint a hatékonyság, az arányosság és a visszatartó hatás elvére – tekintettel kell meghatározni.

Amire a hatósági ellenőrzés során figyelmet fognak fordítani

 • az anyaggal vagy keverékkel végzett tevékenység bejelentésének meglétét
 • a veszélyes anyag vagy keverék OSZIR-ba történő bejelentésének meglétét
 • a biztonsági adatlap előírásoknak való megfelelőségét
 • a termék címkéjén és biztonsági adatlapján lévő (a címkézési elemek tekintetében) információk helyességét, megegyezőségét