Műszaki mentés szabályai

forrás: https://www.langlovagok.hu/6311/muszaki-mentes-szabalyai/

A műszaki mentés előkészítésével, szervezésével, vezetésével és végrehajtásával összefüggő főbb feladatok.

a kép forrása: langlovagok.hu

A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet szerint a műszaki mentési tevékenység során különösen

 • az épületkároknál, építménybaleseteknél,
 • a közlekedési baleseteknél,
 • a természetes vizekben bekövetkezett baleseteknél,
 • a csatornákban, kutakban és egyéb víztározókban bekövetkezett baleseteknél,
 • a közüzemi berendezések, közművek meghibásodásával összefüggő veszélyhelyzeteknél, baleseteknél,
 • a magasban, mélyben, föld alatti üregekben (barlangokban, szakadékokban) bekövetkezett baleseteknél,
 • a veszélyes anyagok szabadba jutásánál, nukleáris baleset során,
 • a természeti csapások során és minden hasonló esetben

az élet- és a vagyonmentés, valamint az alapvető élet- és vagyonbiztonság érdekében végrehajtott tűzoltói feladatokat kell érteni.

Az elsődleges beavatkozás addig tart, amíg a közvetlen veszélyhelyzet meg nem szűnt, vagy az esemény felszámolásának irányítását az irányításra jogosult szervezet átvette. A tűzoltóság ezután e rendeletben foglalt feladatait az átvételre jogosult szervezet irányítása mellett végzi.

A műszaki mentés során végrehajtandó főbb feladatok:

 • az életmentés,
 • a közvetett és közvetlen élet- és balesetveszély elhárítása,
 • az állatok, tárgyak és anyagi javak mentése értékük, pótolhatatlanságuk, az állatjóléti szempontokra vagy funkcionális fontosságukra tekintettel,
 • az esemény által okozott további környezeti károk mérséklése,
 • a közlekedési forgalom helyreállításának elősegítése.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv radiológiai, biológiai, vegyi felderítést és mentesítést végez, amennyiben az a műszaki mentésre vonatkozó jelzés, vagy a helyszíni felderítés alapján indokolt.

Különös figyelemmel és körültekintéssel kell eljárni a személyek felkutatásánál, mentésénél, figyelembe kell venni az orvos, vagy a mentők véleményét. Tömeges balesetnél az egészségügyi kárhely parancsnok javaslata alapján gondoskodni kell a balesetet szenvedettek segítségnyújtási, ellátási helyének kijelöléséről.

A műszaki mentés vezetése és szervezete

A tűzoltóság a műszaki mentési tevékenységet végezheti

 • önállóan saját állományával és technikai eszközeivel,
 • együttműködve más szervekkel, szervezetekkel mellérendeltségi viszonyban,
 • együttműködve más szervekkel, szervezetekkel, tűzoltói irányítással.

A tűzoltóság önállóan hajtja végre a feladatokat a beavatkozás helyszínére történő érkezésekor, ha

 • más beavatkozó szerv még nincs a helyszínen és a késedelmes beavatkozás emberi életet veszélyeztetne,
 • jelentős kárnövekedés következne be, vagy
 • eszközei, személyi állománya alkalmas a feladat elvégzésére.

Ha a műszaki mentési tevékenység irányítása, vezetése más szerv, szervezet feladata, illetve erre más szerv vagy szervezet kapott megbízást, a tűzoltóság e szervvel, szervezettel együttműködve – a saját részfeladata tekintetében önálló felelősséggel – végzi a műszaki mentési tevékenységet.

A tűzoltóság együttműködve más szervekkel, szervezetekkel, tűzoltói irányítással végzi a feladatát, ha annak végrehajtásához más személyekre és eszközökre is szükség van, de a szakmai feladat tűzoltói irányítást igényel.

Ha a műszaki mentéshez olyan speciális személyi és tárgyi feltételekre is szükség van, amellyel a tűzoltóság nem rendelkezik, a tűzoltóság a speciális személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szervvel, szervezettel együttműködve – a saját részfeladata tekintetében önálló felelősséggel – végzi a műszaki mentési tevékenységet. A speciális személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szerv ebben az esetben – a műszaki mentési feladat speciális személyi és tárgyi feltételeket igénylő elemei tekintetében – önállóan látja el tevékenységét.

A műszaki mentés vezetője a mentésvezető, aki felelős a feladatok gyors és szakszerű végrehajtásáért, a hozzá beosztott személyi állomány és technikai eszközök balesetmentes működéséért.

Ha indokolt, meg kell alakítani a vezetési törzset.

A műszaki mentésnél szervezhető beosztások:

 • mentésvezető és mentésvezető-helyettes,
 • háttérparancsnok,
 • háttérparancsnok-helyettes,
 • törzstiszt,
 • szakaszparancsnok,
 • rajparancsnok,
 • mentési csoport parancsnok,
 • összekötő,
 • eligazító,
 • biztonsági tiszt.

A mentésvezető az esemény jellegétől függően, vagy a beavatkozás helyszínén a feladatokkal összhangban további beosztásokat is szervezhet, vagy a részfeladatok alapján a szervezetet szükséges mértékben csökkentheti.

A helyszínen a tűzoltó egységek, valamint a tűzoltó egységekhez beosztott külső személyek közvetlen irányítását (vezetését) csak a tűzoltó egység parancsnoka végezheti.

A műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok

A felderítés során végrehajtandó feladatok

 • az életveszély megállapítása,
 • a veszély jellegének meghatározása,
 • a veszélyeztetett terület nagyságának, határának, a biztonsági zónájának megállapítása,
 • döntés a feladatok végrehajtási sorrendjéről, egyidejűségéről, szükséges erők, technikai eszközök biztosításának módjáról, kirendeléséről,
 • az egészségre, testi épségre legkevésbé veszélyes munkafeltételek lehetőségének felderítése.

A beavatkozásnál végrehajtandó feladatok az alábbiak:

 • a feladat-végrehajtás műveleteinek, a kapcsolattartás formáinak meghatározása,
 • a műszaki mentési feladatot az életveszély-elhárítás kivételével csak úgy hajtható végre, hogy az a műszaki mentésben résztvevők testi épségét ne veszélyeztesse,
 • beosztott személyi állomány tagjai csak akkor hajthatnak végre önálló elhatározással feladatot, ha életük, testi épségük veszélybe kerül,
 • a feladat végrehajtás során védeni kell a saját és egymás testi épségét,
 • az élet vagy testi épség előre látható veszélyeztetése esetén a feladatot önkéntes jelentkezés alapján kell végrehajtani, ha erre lehetőség nincs a mentésvezető dönt a kijelölésről,
 • az élet, testi épség kockáztatásával járó feladat végrehajtását a mentésvezető lehetőleg személyesen irányítja,
 • ha a feladat végrehajtása során akadályozó körülmény merül fel, azt haladéktalanul jelenteni kell a közvetlen irányító parancsnoknak,
 • a műszaki mentés addig tart, amíg az élet- és vagyonbiztonsági intézkedésekkel az előre látható életveszély, a kárnövekedés bekövetkezése csak a tűzoltóság eszközeivel, valamint szaktudásával hárítható el.