Biztonsági adatlap tartalmi és formai elemei

forrás: https://www.biztonsagiadatlap.hu/biztonsagi-adatlap-tartalmi-formai-elemei/

A biztonsági adatlapnak tájékoztatást kell nyújtania valamely anyag vagy keverék veszélyeiről, annak biztonságos tárolásáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról. Ezáltal lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy meghozhassák az emberi egészség és a munkahelyi biztonság védelméhez, valamint a környezet védelméhez szükséges intézkedéseket.

2021. január 1.-én hatályba lépett (EU) 2020/878 rendelet a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit tartalmazó (EU) 2015/830 rendeletet váltja fel.

Új biztonsági adatlap készítése, vagy a már meglévő biztonsági adatlap aktualizálása során már a 2020/878 rendeletet ajánlott alkalmazni, annak ellenére, hogy a z alábbi dátumig a 2015/830 rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap is alkalmazható.

2023 január 1. után valamennyi forgalomba lévő termék biztonsági adatlapjának meg kell felelnie e rendeletnek, vagyis valamennyi biztonsági adatlapot aktualizálni szükséges 2022. december 31.-ig.

Biztonsági adatlap minta (EU) 2020/878 letöltése

A biztonsági adatlap tartalmi és formai elemei a 2020/878 rendelet szerint

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Ha a keverék az 1272/2008/EK rendelet VIII. melléklete A. részének 5. pontja értelmében egyedi formulaazonosítóval (UFI) rendelkezik, amelyet a biztonsági adatlapon tüntetnek fel, az UFI-t a biztonsági adatlap ezen alpontjában kell közölni.

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.4. Sürgősségi telefonszám

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

2.2. Címkézési elemek

2.3. Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

3.2. Keverékek

(szükség szerint vagy csak a 3.1., vagy csak a 3.2. alpontot kell szerepeltetni)

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

8.2. Az expozíció ellenőrzése

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

9.2. Egyéb információk

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

10.2. Kémiai stabilitás

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

10.4. Kerülendő körülmények

10.5. Nem összeférhető anyagok

10.6. Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

12.3. Bioakkumulációs képesség

12.4. A talajban való mobilitás

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

12.7. Egyéb káros hatások

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám vagy azonosító szám (ID-szám)

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

14.4. Csomagolási csoport

14.5. Környezeti veszélyek

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Egyéb fontos tudnivalók a biztonsági adatlap tartalmi és formai elemeivel kapcsolatban

A biztonsági adatlap üresen hagyott alpontokat nem tartalmazhat, egyértelműen jelezni kell, ha specifikus adatok nem kerülnek felhasználásra, illetve nem állnak rendelkezésre adatok.

Ezen kívül az adatlap összeállítója egyéb alpontokat is feltüntethet, amennyiben azok nem tartalmaznak az adatlap egyéb szakaszainak ellentmondó információkat.

A biztonsági adatlap terjedelme nem meghatározott, de arányosnak kell lennie az anyag vagy a keverék veszélyességével és a rendelkezésre álló információval. Az információkat egyértelműen és tömören kell megfogalmazni.

A biztonsági adatlap nyelvezetének egyszerűnek, érthetőnek és pontosnak kell lennie, kerülnie kell a zsargon, a rövidítések és a betűszók használatát. Nem használható olyan kifejezés, amely azt jelzi, hogy az anyag vagy a keverék nem veszélyes (pl. veszélyes lehet, ártalmatlan, egészségre gyakorolt hatása nincs), vagy bármilyen, az anyag vagy keverék osztályozásával összhangban nem álló kifejezés.

A biztonsági adatlap minden oldalának számozottnak kell lennie, és mindegyiket el kell látni a biztonsági adatlap terjedelmének jelzésével (például »3/1. oldal«) vagy a következő oldal meglétére való utalással (például »Folytatás a következő oldalon« vagy »A biztonsági adatlap vége«).

A biztonsági adatlapot hozzáértő személynek kell elkészítenie, figyelembe véve – annyiban, amennyiben azok ismertek – a felhasználó közeg sajátos igényeit és ismereteit. Adott esetben ez több személy munkáját is jelentheti, hiszen egy adatlap elkészítése sokféle területre kiterjedő tudást igényel.

A biztonsági adatlapot díjmentesen, papíron vagy elektronikus formában kell átadni, legkésőbb abban az időpontban, amikor az anyagot vagy keveréket először szállítják.

A biztonsági adatlapot – amennyiben az érintett tagállam(ok) másként nem rendelkezik, illetve rendelkeznek – azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén kell biztosítani, amelyekben az anyag vagy keverék forgalomba kerül.